Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AG coach en counselling | !K-Fullness (onderdeel van AG Coach en Counselling), hierna te noemen AG coach en counselling, gevestigd aan de Ovezandseweg 11, 4436 RE te Oudelande. Aanvulling op Algemene Voorwaarden betreffende scholingen, colleges, workshops, trainingen, masterclasses en seminars en overige evenementen of bijeenkomsten.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: – Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie AG coach en counselling een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en producten van !K-Fullness – !K-Foolness; – Overeenkomst: de mondelinge, schriftelijke of digitale overeenkomst tussen de opdrachtgever en AG coach en counselling.

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door AG coach en counselling gesloten overeenkomsten en te verrichten diensten en producten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van AG coach en counselling zijn vrijblijvende, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 3.2 De door AG coach en counselling uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig. Indien een offerte niet binnen deze termijn schriftelijk wordt aanvaard, vervalt deze. 3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en AG coach en counselling zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht AG coach en counselling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
4.1 Alle door AG coach en counselling gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. 4.2 Indien AG coach en counselling kosten dient te maken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, zoals reiskosten, worden deze kosten doorbelast aan opdrachtgever en is de opdrachtgever gehouden deze kosten aan AG coach en counselling te vergoeden. AG coach en counselling zal in de offerte
zoveel mogelijk aangeven met welke kosten rekening dient te worden gehouden. 4.3 Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor AG coach en counselling van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder fiscale regelgeving. 4.4 Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij AG coach en counselling expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven. 4.5 Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij AG coach en counselling de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven. 4.6 Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in artikel 4.2, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling jegens AG coach en counselling in verzuim. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan AG coach en counselling over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de wettelijke (handels)rente over het openstaande factuurbedrag voor zover de wettelijke (handels)rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen. 4.7 De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de kosten ter verkrijging van betaling van de openstaande vordering door opdrachtgever, zijnde zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15 procent van de onbetaald gebleven facturen, met een minimum van 150 euro. 4.8 Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de in gevolge het vorenstaande artikellid aan AG coach en counselling verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen. 4.9 AG coach en counselling is niet gehouden tot enige prestatie of levering zolang opdrachtgever in verzuim is.
4.10 Alle vorderingen van AG coach en counselling op de opdrachtgever worden direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor AG coach en counselling gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 AG coach en counselling zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. 5.2 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal AG coach en counselling steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen of bedrijven met dezelfde kwalificaties. 5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,, waarvan AG coach en counselling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AG coach en counselling worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AG coach en counselling zijn verstrekt, heeft AG coach en counselling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 5.4 Opdrachtgever machtigt AG coach en counselling om namens opdrachtgever de praktijknaam van opdrachtgever aan te maken voor bedrukking , onder andere ten behoeve van !K-Fullness toolboxen en overige producten op naam, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de door AG coach en counselling te verrichten werkzaamheden. 5.5 De opdrachtgever stelt, indien er trainingen worden aangeboden, aan AG coach en counselling kosteloos een ruimte voorzien van telefoon- en een datanetaansluiting beschikbaar welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de door AG coach en counselling te verrichten informatie of trainingswerkzaamheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 AG coach en counselling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AG coach en counselling is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AG coach en counselling kenbaar behoorde te zijn. 6.2 AG coach en counselling en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Voor andere schade van welke aard dan ook, door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door AG coach en counselling geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten is AG coach en counselling evenmin aansprakelijk, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. 6.3 De aansprakelijkheid van AG coach en counselling zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van AG coach en counselling in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van AG coach en counselling is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AG coach en counselling bij opdrachtgever in rekening gebrachte en door opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van € 7.500,-.
6.4 Opdrachtgever vrijwaart AG coach en counselling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6a. Levering 6a1 AG coach en counselling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 6a2 Als plaats van levering geld het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 6a3 Met inachtneming van de algemene voorwaarden worden bestellingen, die geplaatst zijn via de website, geleverd na betaling.

Artikel 7. Duur en beëindiging
7.1AG coach en counselling kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met AG coach en counselling gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. 7.2 AG coach en counselling heeft het recht diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens AG coach en counselling niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. AG coach en counselling zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van AG coach en counselling kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door opdrachtgever blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 7.3 AG coach en counselling heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling direct te beëindigen ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard. AG coach en counselling is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 7.4 Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging tussentijds worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. AG coach en counselling behoudt in dat geval aanspraak op betaling van de werkzaamheden die tot het einde van de overeenkomst worden verricht, tenzij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen. In dit laatste geval behoudt AG coach en counselling aanspraak op volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
7.5 AG coach en counselling draagt er zorg voor dat na het einde van de overeenkomst of de werkzaamheden de door AG coach en counselling aangemaakte praktijk namen voor de !K-Fullness producten niet meer zullen worden toegepast in het maken van nieuwe producten. Bestaande artikelen en producten kunnen blijvend in gebruik blijven ten behoeve van reclame of promotie. De praktijk naam zoals bedoeld in artikel 5.4 aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 7.6 Van dit artikel wordt slechts afgeweken in de gevallen waarin daarin door de wet dwingendrechtelijk wordt voorzien.

Artikel 8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is AG coach en counselling gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot verplicht zullen zijn. 8.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen, geldt elke vreemde reden of oorzaak, welke niet aan AG coach en counselling kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt dat die nakoming in redelijkheid niet van AG coach en counselling kan worden gevergd.
8.3 AG coach en counselling is niet aansprakelijk voor de gevolgen en gebeurtenissen voortvloeiend uit het niet zorgvuldig en volgens de ethische code van beroepscounsellors, coaches en overige erkende hulpverleners , gebruik van de !K-Fullness producten en methodes. 8.4 AG coach en counselling is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem of haar ter uitvoering van de opdracht in te schakelen of ingeschakelde derden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en geregistreerd beeldmerk ®, voortkomend uit de door AG coach en counselling verleende diensten en producten, komen geheel en exclusief toe aan AG coach en counselling.
9.2 Alle door AG coach en counselling verstrekte stukken, zoals presentaties, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen en toolboxen en alle overige aanverwante producten, zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door de opdrachtgever, counsellor of coach of overige hulpverlener, in samenwerking naar de cliënten toe en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande toestemming van AG coach en counselling worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt.
9.3 AG coach en counselling behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 9.4 Opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van exclusieve aard van !K-Fullness, IK-Fullness.

Artikel 10. Gebruikscondities
10.1 De opdrachtgever stemt in met de volgende gebruikscondities:
– 10.1Per client 1 !K-Fullness, !K-Foolness Toolbox.
– De opdrachtgever neemt zijn verantwoordelijkheid als gecertificeerde coach, counsellor of andere gecertificeerde hulpverlener. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Toolboxen en Tools door medewerkers (gecertificeerde) binnen zijn bedrijf. 10.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd om !K-Fullness producten of bewerkingen, ook digitale uitvoeringen daarvan, al dan niet als onderdeel van informatie, (extern) te publiceren of anderszins openbaar te maken, tenzij AG coach en counselling hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 10.3 De rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn, behoudens schriftelijke toestemming van AG coach en counselling, niet overdraagbaar. 10.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om !K-Fullness Toolboxen, Tools aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Diversen
11.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 11.2 Op alle aanbiedingen en met AG coach en counselling gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin AG coach en counselling woonplaats heeft. 11.4 Alvorens eventuele geschillen aan de bevoegde rechter voor te leggen, zullen partijen trachten om in onderling overleg tot een oplossing van het geschil te komen.

%d bloggers liken dit: